Huishoudelijk Reglement

Definities

Waar in dit reglement wordt gesproken van “Efteling Golfpark” wordt daaronder verstaan de te Loon op Zand gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Efteling B.V.
Onder “Leden” verstaan we alle categorieën van leden genoemd in artikel 4 van de statuten
“Speelrecht” is het recht van leden en hun , de personen die door hen worden uitgenodigd, om van de baan gebruik te maken in de door de vereniging gehuurde tijd.
“No show” is het zonder afmelding wegblijven bij een gereserveerde starttijd of een evenement waarvoor men heeft ingeschreven.
“Overeenkomst” is de overeenkomst inzake het gebruik van Efteling Golfpark. “POO” het paritair Overleg Orgaan als bedoeld in de overeenkomst.

Gedragsregels

Artikel 1
1.1 Leden, en de personen die door hen worden uitgenodigd, worden geacht gedurende hun verblijf op de golfbaan of in de daarbij behorende gebouwen en faciliteiten bekend te zijn met, zich akkoord te verklaren met, en zich te gedragen naar:

  1. de statuten van de vereniging;
  2. het huishoudelijk reglement
  3. het baanreglement en andere bepalingen, regelingen, voorschriften, en aanwijzingen welke door het bestuur en/of door Efteling Golfpark in onderling overleg worden vastgesteld of gegeven.

1.2 Leden, en de personen die door hen worden uitgenodigd, houden zich door de baan aan de etiquette- en golfregels vastgesteld door de Royal and Ancient Golfclub of St Andrews and the United States Golf Association.
1.3 Leden zijn en blijven verantwoordelijk voor het gedrag van personen die door hen worden uitgenodigd gedurende hun verblijf door de baan, in of op bijbehorende faciliteiten, of in de gebouwen.
1.4 Leden gedragen zich correct jegens het personeel van Efteling Golfpark en bejegenen hen met respect. Klachten over het personeel moeten mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.

Lidmaatschap en wachtlijst

Artikel 4
4.1 Aanvragen voor lidmaatschap moeten worden ingediend door gebruik van het daarvoor bestemde formulier en voorzien van een pasfoto. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen indien de aanvrager alle gevraagde gegevens volledig verstrekt.
4.2 Nieuwe aanvragen worden op een wachtlijst geplaatst en toegelaten in volgorde van aanmelding. Partners van leden, thuiswonende kinderen tot 21 jaar en ouders van jeugdleden die zelf tenminste 2 jaar lid zijn hebben voorrang bij toelating. Het bestuur kan op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden dan wel in het belang van de vereniging individuele personen of groepen van personen voorrang verlenen.
4.3 Uitgezonderd voor jeugdleden vindt plaatsing op de wachtlijst eerst plaats na betaling van een wachtlijstfee gelijk aan de hoogte van één jaarcontributie.
4.4 De wachtlijstfee wordt bij toelating tot het lidmaatschap verrekend met de eerste contributie.
4.5 In geval van tussentijdse opzegging na plaatsing op de wachtlijst wordt 50% van de wachtlijstfee teruggestort.
4.6 Indien geen gebruik gemaakt wordt van een uitnodiging tot toetreding vervalt de wachtlijst fee volledig aan de vereniging. De aanvrage voor het lidmaatschap kan worden voortgezet tegen betaling van een nieuwe wachtlijstfee. De datum van betaling geldt alsdan als datum van inschrijving. Over de wachtlijstfee wordt geen rente betaald.
4.5 Bij toelating tot het lidmaatschap is een entree fee verschuldigd zoals vastgesteld in overleg tussen het bestuur en Efteling Golfpark.
4.6 Aanvragen van juniorleden jonger dan 18 jaar moeten mede ondertekend zijn door hun wettelijke vertegenwoordiger.
4.7 Aanvragen van zakenleden of eftelingleden moeten met gebruikmaking van het daarvoor bestemde aanvraagformulier worden ingediend door Efteling Golfpark. Tenzij het aantal leden in de betreffende categorie het aantal genoemd in de overeenkomst of in de besluiten van het POO overschreden wordt worden zakenleden en eftelingleden altijd toegelaten.
4.8 Het lid dat in het komende jaar als buitenlid geregistreerd wil worden (artikel 4.2. e van de statuten), dient hiertoe vóór 1 november van het betreffende jaar een schriftelijk gemotiveerd verzoek in.
4.9 Alle buitenlidmaatschappen worden per 1 januari van het volgende verenigingsjaar automatisch omgezet in het bij de categorie behorende lidmaatschap, tenzij voor 1 november een schriftelijk verzoek voorligt tot verlenging.
4.10 Het buitenlidmaatschap op grond van ziekte of op grond van verblijf in het buitenland kan maximaal 4 keer worden verlengd. Buitenlidmaatschap op grond van leeftijd, geldt onbeperkt. Buitenlidmaatschap op grond van een functie binnen de vereniging geldt zolang de betreffende functie wordt vervuld.
4.11 Buitenleden tellen niet mee voor het maximum toegestane aantal leden als bedoeld in de overeenkomst.
4.12 Er vindt geen restitutie plaats van de gehele of gedeeltelijk verenigingsbijdrage in geval van ziekte, overlijden, of tijdelijk verblijf in het buitenland of elders in het binnenland. In zeer bijzondere omstandigheden kan het bestuur anders beslissen.

Speelrecht en toegang tot de baan

Artikel 5
5.1 Het speelrecht van leden is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
5.2 De baan mag uitsluitend worden betreden door leden die in het bezit zijn van een golfvaardigheidsbewijs, afgegeven door de NGF, dan wel van een voor de vereniging afgegeven baanpermissie, waaruit blijkt dat hij/zij in staat wordt geacht de golfregels te kennen en na te leven en de baan zonder onnodige beschadiging of langdurig oponthoud te bespelen.
5.3 Efteling Golfpark zal in overleg met het bestuur regels uitvaardigen ter regulering van de speeltij- den. Indien gewenst of nodig kan daarbij onderscheid gemaakt worden tussen de in de statuten genoemde categorieën van leden.
5.4 Leden die, anders dan door deelname aan evenementen, gebruik willen maken van de baan dienen daartoe starttijd te reserveren hetzij aan de receptie hetzij via internet. Uiterlijk 20 minuten voor hun starttijd dienen zij zich te melden bij de receptie voor het in ontvangst nemen van hun startbewijs. Zij dienen stipt op tijd van de hen toegewezen tee te vertrekken.
5.6 Na drie maal te laat afmelden of na twee no shows ontvangt het betrokken lid een waarschuwing. Indien binnen twee maanden na de waarschuwing nogmaals sprake is van te laat afmelden dan wel no show volgt een maand uitsluiting van speelrecht. Dit herhaalt zich tot 1 januari van het opvolgende jaar bij elke volgende te late afmelding of no show.
5.7 Voor te late afmelding en no show bij clubwedstrijden is het wedstrijdreglement van de vereniging van toepassing.

Adreswijzigingen

Artikel 6
6.1 Leden zijn verplicht wijzigingen in adres of andere voor de vereniging van belang zijn de gegevens terstond aan het bestuur te melden.

6.2 Leden die op één postadres wonen ontvangen alle algemene post van de vereniging of van de NGF slechts in enkelvoud op naam van één van hen.

Commissies

Artikel 7
7.1 Het bestuur laat zich bijstaan door commissies, die hun werk zelfstandig verrichten onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur.
7.2 Leden van deze commissies worden, in overleg met dan wel op voordracht van de betreffende commissie, door het bestuur benoemd en ontslagen. Bij vacatures of uitbreiding van het aantal leden van een commissie kan de betreffende commissie kandidaten aan het bestuur ter benoeming voordragen. De voorzitter wordt, zo mogelijk op voordracht van de commissie, door het bestuur in functie benoemd.
7.3 De zittingsperiode van commissieleden is in beginsel 4 jaar; zij kunnen onbeperkt herbenoemd worden. Herbenoeming geschiedt stilzwijgend door het bestuur, tenzij in overleg anders wordt besloten.
7.4 Het bestuur bepaalt de taken en de bevoegdheden van de commissies, legt deze vast. De commissie rapporteert aan het bestuur door toezending van het verslag van de gehouden vergadering aan de secretaris en aan het bestuurslid dat het werkgebied van de commissie in zijn aandachtsveld heeft. Van correspondentie die de commissie voert, ontvangt het secretariaat een kopie.
7.5 Commissies vergaderen als regel in de bestuurskamer. De voorzitter van de commissie of een door haar aangewezen lid reserveert de bestuurskamer door aantekening op de planningskalender aan de muur.
7.6 In het clubhuis kan men gebruik maken van de daar aanwezige mogelijkheden voor koffie, thee en frisdranken. Indien noodzakelijkerwijs thuis vergadert moet worden krijgt het ontvangende commissielid een door het bestuur vast te stellen vergoeding per aanwezig lid.
7.7 Tenminste 1 maal per jaar vindt overleg plaats tussen de commissies en het bestuur. De commissievoorzitters geven uiterlijk 1 week voor het geplande overige agendapunten door aan het bestuur.
7.8 De financiële verantwoordelijkheid is geregeld in een financieel protocol dat door het bestuur wordt vastgesteld.

Schade

Artikel 8
8.1 Indien voorwerpen behorende aan of onder welke titel dan ook in gebruik bij de vereniging dan wel Efteling Golfpark worden gebroken of beschadigd door een lid, introducé of iedere andere aanwezige is die persoon verplicht de schade te vergoeden.
8.2 Indien de schade is veroorzaakt door een introducé is het introducerende lid daarvoor persoonlijk aansprakelijk.

Nota’s aan de leden en de betaling daarvan

Artikel 9
9.1 Jaarlijks, bij voorkeur in de maand november, wordt aan de leden de nota voor de verenigingsbijdrage toegestuurd. Naast de verenigingsbijdrage kunnen kosten die in de loop van het jaar ontstaan zijn in rekening worden gebracht.
9.2 Het verschuldigde dient te worden voldaan binnen één maand na de dagtekening van de nota en moet op de rekening van de vereniging zijn bijgeschreven vóór de op de nota vermelde betalingsdatum.
9.3 Bij niet tijdige betaling wordt een aanmaning gestuurd. Mocht ook dan betaling achterwege blijven, zal ten tweeden male schriftelijk en aangetekend worden gemaand en is een door het bestuur te bepalen boete verschuldigd van tenminste vijftig euro (€ 50). Indien binnen de termijn van dertig dagen het verschuldigde weer niet is voldaan treedt artikel 6.6 van de statuten in werking.
9.4 Leden die in enig jaar na 1 juli toetreden betalen voor dat jaar 50 % van de verenigingsbijdrage en

een normale cateringfee.

Algemene ledenvergadering

Artikel 10

10.1 Indien in de algemene vergadering een schriftelijke stemming plaats vindt vormt het bestuur uit de aanwezige leden een stemcommissie die de stemmen verzamelt en telt. Het bestuur verstrekt aan de stemgerechtigde leden gewaarmerkte stembriefjes. Per stemming kan per lid – behoudens de bij het bestuur bekende schriftelijke machtigingen – slechts één stem worden uitgebracht.

10.2 Als niet uitgebrachte stemmen worden beschouwd:

  1. blanco en ondertekende stembriefjes;
  2. stembriefjes die niet duidelijk een persoon vermelden of een persoon die niet kandidaat gesteld is;
  3. stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het aantal te verkiezen personen.

10.3 De beslissing of bovengenoemde gevallen zich al of niet voordoen ligt bij de stemcommissie.

10.4 Als er bij verkiezing van vacatures meer dan één vacature is en er zijn meer kandidaten dan vacatures, stelt de voorzitter de verkiezing voor elke vacature afzonderlijk aan de orde. Per vacature kan slechts één maal een stem worden uitgebracht.

Slotbepaling

Artikel 11

11.1  In alle gevallen welke niet in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn voorzien, beslist het bestuur na overleg met Efteling Golfpark.

Bekijk onze vrienden